flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історична довідка

Історична довідка Любарського районного суду

    Після  революції 1917 року відбувся злам судової системи Російської Імперії.

    24 листопада 1917 року Радою Народних Комісарів РРФСР було опубліковано текст першого нормативного акта  про суд, відомого як Декрет № 1 « Про суд». Цим декретом було скасовано існуючі до того часу законодавство, система правоохоронних органів і судова система . Таким чином, відповідно до декрету  « Про суд» діяли два види судових органів –  народні суди і революційні трибунали. Ця подвійність судоустрою наявна в двох формах суду — народному і революційному (на додаток до надзвичайних комісій) — була особливістю судової системи в Україні того періоду. Революційні трибунали були скасовані в 1921 р.  Декрет Ради Народних Комісарів УРСР від 26 жовтня 1920 р. увів зміни, які мали на меті усунути різниці між судом УРСР і РРФС . Централізація судової системи завершилась закликом Центрального Виконавчого Комітету РРФСР, щоб усі союзні республіки ухвалили у себе ідентичний з російським закон про судоустрій. У результаті ВУЦВК ухвалив 16 грудня 1922 р. положення про судоустрій УРСР за російським зразком .

   Спроба децентралізувати управління судовою системою  (постанова Ради Міністрів Союзу РСР від 4 серпня 1956 року N 1048 і Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 30 серпня 1956 року "Про розширення прав обласних судів і ліквідацію управлінь Міністерства юстиції Української РСР при обласних Радах депутатів трудящих")   виявилася невдалою, і в 1962 році було встановлено попередній порядок загального керівництва судами з боку Мін’юсту та його органів.

    Згідно з новою конституцією СРСР пройнятою 7 жовтня 1977 року   народні суди в районах були перейменовані в районні  народні суди.

    У 1981р прийнятий Закон про судоустрій Української РСР, Законом було збережено раніше існуючий порядок обрання суддів та передбачалось, що районний ( міський ) суд утворювався в районі, місті ( крім міст районного підпорядкування).  Тепер судді обиралися на п’ять років. У ст.23 Закону було передбачено, що при обранні двох чи більше народних суддів районна, міська, районна в місті Рада народних депутатів затверджує на сесії голову відповідного районного ( міського ) народного суду з числа обраних народних суддів.  Згідно із цим Законом організаційне керівництво щодо районних ( міських ) народних судів здійснювалось відділами юстиції виконавчого комітету обласної ради народних депутатів.

    19 листопада 1992 року було винесено постанову президії Верховної  Ради України про утворення мережі районних ( міських ) народних судів.  На той час дані про кількість районних ( міських ) народних судів, утворених в Україні і число народних суддів вказує на те , що в Житомирській області було утворено 28 народних судів за якими рахувались 93 судді. Додаток № 1 до згаданої  постанови  вказує , що серед цих судів , зокрема був утворений і Любарський районний суд.

   Згідно Указу Президента № 76/97 від 22 січня 1996 року   було затверджено мережу та кількісний склад суддів районних ( міських ) судів України, у Любарському районному суді було затверджено три посади судді.

     20 серпня 2001 року указом 641/2001  кількісний склад суддів в Любарському районному суді становив  чотири посади  судді.

     7 лютого 2002 року  Верховною радою України було прийнято Закон « Про судоустрій»  , статтею 3 якого визначалося, що суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

   На підставі цього закону з 1 січня 2003 року функції по організаційному забезпеченню діяльності судів в Україні були покладені на Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління, які створювалися для організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату судів.

     30 липня 2010 року набрав чинності Закон України « Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VІ  . Відповідно до нього місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи  і справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом, за головою суду закріплена представницька, адміністративна та контрольна функції.

       22.03.2013 року Любарський районний суд звертався до Державного архіву Житомирської області щодо відомостей про створення суду. Згідно відповіді від 04.04.2013 року за № 12/211 документи Любарського районного суду Житомирської області на зберігання до Державного архіву не надходили, тому інформації щодо створення Любарського районного суду немає.

     Починаючи від 7 березня 1923 року Любар існував як райцентр у складі Житомирської округи ( у 1925-1930р.р. належав до Бердичівської округи ) . Від 1924 р. – селище міського типу. Від 1932 року Любар у складі Вінницької області, з 22 вересня 1937 року Любар повернувся до Житомирської області. За відсутності достовірних даних можна лише припустити, що вже у ті роки Любарський суд існував.   

      У архіві Любарського районного суду Житомирської області збереглися матеріали діяльності суду починаючи з  1947 року. Оскільки дані щодо створення Любарського районного суду відсутні , то згідно документів можна вважати, що Любарський  народний суд було створено у сорокових роках 19 століття. 

      В  результаті проведення експертизи цінності  та науково-технічної обробки документів складено наступні описи справ:

-      Опис № 1-Т справ тривалого ( понад 10 років ) зберігання  ;

        Всі справи , що надходять до архіву Любарського районного суду зберігаються в архівосховищі суду.

      Справи до архіву надходять у паперовому вигляді, та у звуковому  записі на дисках для лазерних систем зчитування, який утворюється в процесі безпосереднього фіксування судового засідання.

   Любарський районний суд здійснює свою діяльність за такими напрямками: формування документів у справи, розгляд справ кримінального провадження, розгляд справ цивільного провадження, розгляд справ адміністративного провадження, розгляд справ щодо адміністративних правопорушень,звернення судових рішень до виконання, надання копій або витягів на запити фізичних і юридичних осіб. Формування документів у справи здійснюється державною мовою.

      В своїй діяльності Любарський районний суд керується: Конституцією України, кодексами України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», « Про державну службу» , « Про запобігання корупції», Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ,затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 р. № 173, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, Правилами поведінки працівника апарату суду, Положенням про апарат Любарського районного суду, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, та іншими нормативно-правовими актами.

   Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Керівник апарату призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату здійснюється на конкурсній основі.

Архіваріус Любарського районного суду:                                                               К.Д. Соляр.

________________________________________________________________________  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4

http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_com-27-41.pdf

http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_com-27-41.pdf

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP561114.html

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T812023.html

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76/96

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U641_01.html

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3018-14

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Lyubar_smt